REGULAMIN SKLEPU GENTLEMEN PRODUCTIONS

 

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług i sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod domeną: https://gentlemenproductions.pl/preset

Właścicielem i administratorem jest:

Dominik Radlak Photography

Bażantów 1/9

41-807 Zabrze

NIP: 6312550328

REGON: 361462873

2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail kontakt@gentlemenproductions.pl.

3. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów (w rozumieniu art. 221 k.c.), jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, o ile poszczególne postanowienia Regulaminu nie są wyraźnie skierowane wyłącznie do konsumentów lub wyłącznie do przedsiębiorców.

4. W ramach Sklepu Internetowego Sprzedawca świadczy usługi: Sprzedaży materiałów edukacyjnych oraz produktów cyfrowych dla fotografów.

5. Wszelkie nazwy, znaki towarowe i oznaczenia Produktów umieszczone w ramach Sklepu Internetowego są znakami ich właścicieli objętymi ochroną prawną.

6. Informacja o Produktach umieszczona w ramach Sklepu Internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin;

2. Sprzedawca – podmiot sprzedający Produkty i świadczący usługi w ramach Sklepu Internetowego;

3. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu działającego pod domeną: https://gentlemenproductions/preset

4. Usługi Sklepu Internetowego – usługi świadczone drogą elektroniczną, służące umożliwieniu sprzedaży Produktów w ramach Sklepu Internetowego;

5. Klient – osoba nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

6. Usługobiorca – osoba będąca odbiorcą Usług Sklepu Internetowego;

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy ze Sprzedawcą, w oparciu o zaproszenie do zawarcia umowy przedstawione w Sklepie Internetowym;

8. Produkt – towary i usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;

Usługi Sklepu Internetowego

1. W celu umożliwienia sprzedaży Produktów, Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące bezpłatne Usługi Sklepu Internetowego:

 • Tworzenie, utrzymywanie i administrowanie kontem usługobiorcy w Sklepie Internetowym („Usługa Konta”);
 • Przetwarzanie zamówień usługobiorców składanych w ramach Sklepu Internetowego („Usługa Zamówienia”);
 • Przesyłanie informacji handlowej oraz świadczenie marketingu bezpośredniego na rzecz usługobiorców, za ich zgodą („Informacje Handlowe”)
 • Konta Usługobiorców w ramach Sklepu Internetowego zakładane są bezpłatnie, na czas nieokreślony i są likwidowane na żądanie Usługobiorcy, poprzez złożenie żądania likwidacji konta pod adres: kontakt@gentlemenproductions.pl
 • Konta Usługobiorców zabezpieczone są loginem oraz hasłem ustawionym przez Usługobiorcę oraz powiązane są z kontem e-mail podanym przez Usługobiorcę.
 • Usługa Zamówienia stanowi jednorazowe bezpłatne świadczenie polegające na przetworzeniu zamówienia złożonego przez Usługobiorcę za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym.
 • Informacje Handlowe świadczone są nieodpłatnie na rzecz Usługobiorców wyłącznie za ich zgodą. Zgoda na otrzymywanie Informacji Handlowych może być złożona za pośrednictwem Usługi Konta, podczas składania zamówień lub w inny sposób, w szczególności za pośrednictwem Sklep Internetowego. Zgoda na otrzymywanie Informacji Handlowych może być w każdej chwili przez klienta cofnięta, czego skutkiem jest zakończenie świadczenia Informacji Handlowych.
 • Usługobiorca ma obowiązek korzystania z Usług Sklepu Internetowego zgodnie z prawem oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. W szczególności, Usługobiorca ma korzystając Usług Sklepu Internetowego ma obowiązek poszanowania dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Usługodawca ma obowiązek zapewnić, że wszelkie dane przez niego wprowadzane w ramach korzystania z Usług Sklepu Internetowego są zgodne ze stanem faktycznym.
 • W przypadku korzystania przez usługobiorcę z Usług Sklepu Internetowego niezgodnie z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności w przypadku wprowadzania przez usługobiorcę w ramach korzystania z Usług Sklepu Internetowego danych o charakterze bezprawnym, Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia takich danych oraz do zaprzestania świadczenia Usług Sklepu Internetowego na rzecz usługobiorcy.
 • Reklamacje odnośnie Usług Sklepu Internetowego usługobiorca może składać na adres: kontakt@gentlemenproductions.pl

 

Warunki techniczne korzystania z Usług Sklepu Internetowego

1. Do prawidłowego korzystania z Usług Sklepu Internetowego niezbędne jest korzystanie przez Usługobiorcę z urządzenia końcowego posiadającego:

 • Dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z przeglądarki internetowej typu [Internet Exporer X.0 lub wyższy] lub innej, o podobnych lub wyższych parametrach;
 • Rozdzielczość monitora – nie mniejszą niż [1024×768];
 • W przypadku urządzeń mobilnych, oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji;
 • Posiadanie aktywnego adresu i konta e-mail;
 • Włączenie na przeglądarce obsługi cookies;
 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta;

Ceny

1. Ceny podane w Sklepie Internetowym są określone w walucie wybranej przez Usługobiorcę – domyślnie w polskich złotych – i są cenami brutto (są zwolnione z VAT).

2. Jeżeli realizacja zamówienie wiąże się z dostawą Produktów na adres wskazany przez Klienta, na końcową cenę Zamówienia składają się – obok ceny za Produkt lub usługę – także koszty dostawy, określone każdorazowo przy zamówieniu, o których Klient jest informowany przed złożeniem Zamówienia.

3. W przypadku Zamówień obejmujących usługi świadczone na czas nieoznaczony, ceną końcową jest łączna płatność za jeden okres rozliczeniowy.

4. W przypadku, gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie łącznej ceny, o sposobie w jaki będzie ona obliczona Klient zostanie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.

 

Zamówienia

1. Złożenie zamówienia możliwe jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego, poprzez postępowanie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi po wybraniu zamawianych Produktów lub usług. W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędne jest podanie odpowiednich danych pozwalających na zrealizowanie zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem oraz potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem przed potwierdzeniem Zamówienia. Zakończenie Zamówienia nie będzie możliwe bez potwierdzenia przez Klienta zapoznania się z Regulaminem.

2. Dokonując Zamówienia, Klient wybiera jedną z następujących metod płatności:

 • Przelewy24
 • PayPal

3. Sklep Internetowy realizuje Zamówienia na terenie Polski i zagranicą.

4. Przy zamówieniach Produktów spoza terenu RP, warunki wysyłki uzgadniane są indywidualnie.

5. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres e-mail otrzymanie Zamówienia oraz jego szczegóły, w tym warunki realizacji Zamówienia. Zawarcie umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług (w zależności od nabywanego Produktu) następuje z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia.

6. Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia w terminie do 24h od chwili zaksięgowania płatności ceny, a w przypadku Produktów bezpłatnych – niezwłocznie po zawarciu umowy.

7. W przypadku Produktów wysyłanych Klientowi na podany przez niego adres, Sprzedawca dokona wysyłki Produktu w terminie wskazanym w opisie Produktu w Sklepie Internetowym, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. W przypadku zamówienia większej liczby Produktów podlegających wysyłce, Sprzedawca dokona wysyłki w najpóźniejszym podanym terminie.

8. Koszt wysyłki towaru ponosi Klient.

9. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura. Za zgodą klienta, faktura jest wystawiona w formie elektronicznej.

 

Produkty

1. W przypadku Produktów stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Sprzedawca oświadcza, że jest uprawniony do oferowania i dystrybucji tych Produktów na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie z Produktów może wiązać się z koniecznością zawarcia umowy z dysponentem praw własności intelektualnej, na zasadach określonych w umowie załączonej do danego Produktu – w takim wypadku stosowna umowa licencyjna zostanie udostępniona klientowi na etapie Zamówienia.

2. W przypadku Produktów stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oznaczonych do których nie jest niezbędne zawarcie odrębnej umowy licencji na zasadach określonych w pkt. a, wraz z zakupieniem takiego Produktu sprzedawca udziela niewyłącznej, bezterminowej, nieprzenoszalnej, niezbywalnej licencji na korzystanie z tych Produktów wyłącznie w celu związanych z jego funkcjami. Klient nie jest uprawniony do udzielania sublicencji, przenoszenia Produktu na osoby trzecie, użyczania Produktu lub wprowadzania Produktu do obrotu.

3. Koszty udzielenia licencji na Produkty objęte licencją uwzględnione są w cenie Produktu.

4. W przypadku Produktów będących usługą abonamentową, skorzystanie z usługi wiąże się z koniecznością zawarcia umowy usługi abonamentowej, na zasadach określonych w umowie udostępnionej Klientowi przy składaniu Zamówienia.

5. W przypadku Produktów dostarczanych Klientowi w formie cyfrowej, do prawidłowego korzystania z tych Produktów niezbędne jest spełnienie przez Klienta warunków technicznych, określonych w informacji o produkcie, w szczególności posiadanie odpowiedniego oprogramowania, do którego Produkty są przeznaczone oraz odpowiedniej ilości miejsca na dysku, w celu zainstalowania tych Produktów.

 

Prawo zwrotu

1. Produkty cyfrowe, o których mowa w regulaminie nie podlegają zwrotom. 

 

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług w ramach Sklepu Internetowego jest:

 

Dominik Radlak Photography

Bażantów 1/9

41-807 Zabrze

NIP: 6312550328

REGON: 361462873

1. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sklep w celu realizacji Zamówienia, co może wiązać się z przekazaniem tych danych innym podmiotom, takim jak np. operatorzy płatności.

2. Klient ma prawo do wglądu oraz modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych, a także do żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przez Sprzedawcę.

3. Dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane do celów marketingowych wyłącznie za zgodą Klienta.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług Sklepu Internetowego oraz Produktów mogą być zgłaszane pod adres: kontakt@gentlemenproductions.pl.

2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania.

3. Produkty cyfrowe nie podlegają reklamacjom. 

4. W przypadku nieuznania reklamacji, Sprzedawca informuje że Klient będący konsumentem uprawniony jest do skorzystania z sądowych oraz pozasądowych metod rozwiązywania sporów, w szczególności do zgłoszenia spornej sprawy do powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystania z platformy polubownego rozwiązywania sporów w ramach Unii Europejskiej, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Postanowienia końcowe

1. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, rozstrzyganie sporów poddane jest sądowi właściwemu miejscowo według siedziby Sprzedawcy.

2. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, w sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Copyright 2019 Gentlemen Productions. All Rights Reserved